ALGEMENE GEBRUIKS / VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van Pro.Plotterdeal.be (handelsnaam van Publi Olen), gevestigd te Olen

Artikel 1 ALGEMEEN

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van goederen en levering van diensten door

Pro.plotterdeal.be (handelend onder Pro.plotterdeal en hierna te noemen Pro.PD), alsmede op

onderhandelingen betreffende zodanige verkoop en levering, ook indien die onderhandelingen niet leiden

tot het sluiten van een overeenkomst. Van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen

en eventuele andere algemene voorwaarden die in de branche gebruikelijk zijn, worden door deze

Voorwaarden opzij gezet en gelden uitsluitend voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door Pro.PD aanvaard.

1.2 Op deze Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Pro.PD en Koper is Nederlands recht van

toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980). Artikel 6:254 lid

1BW is nadrukkelijk uitgesloten.

1.3 Iedere rechtsvordering ingevolge een Overeenkomst tussen Pro.PD en Koper zal worden ingesteld voor de

bevoegde rechter te Turnhout, tenzij Pro.PD de wettelijke competentieregels wenst te volgen, een en ander

met behoud van het recht van hoger beroep en cassatie.

1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen

schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van

toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koper

strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper prevaleren.

Artikel 2 AANBIEDINGEN EN ORDERS

2.1 Elke aanbieding of prijsnotering door Pro.PD geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en

kan Pro.PD niet binden. Pro.PD wordt slechts gebonden voor zover zij de order, die de Koper op zodanige

aanbieding of notering laat volgen, schriftelijk aanvaardt.

2.2 Alle opgaven door Pro.PD van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn

met zorg gedaan, maar Pro.PD kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde

of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de desbetreffende

producten. Wanneer Koper aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van

Pro.PD of van de monsters, tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan

verplicht kan worden, heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover

deze ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

2.3 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon of een

rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van de orderbon/bestelling

- daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk

voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 3 PRIJZEN

3.1 Tenzij anders aangegeven worden alle prijzen uitgedrukt in Euro’s exclusief B.T.W. van toepassing.

3.2 Alle prijzen zijn gebaseerd zonder verzending. Bijkomende vrachtkosten worden berekend/weergegeven bij afrekenen per verzonden

doos, ook bij deelleveringen wordt op de vervolgzending vrachtkosten berekent.

3.3 Elke stijging van de prijs van de door Pro.PD voor haar producten en diensten gebruikte grondstoffen,

halffabrikaten en/of andere goederen en/of diensten, alsmede elke ongunstige wijziging van de koers van

de valuta waarin Pro.PD haar leveranciers moet betalen ten opzichte van de valuta waarin Koper haar moet

betalen, mag Pro.PD door berekenen aan Koper. Indien dit geschiedt binnen 3 maanden na de aanvaarding

van de order is Koper gerechtigd de overeenkomst voor de toekomst te (doen) ontbinden.

 

Artikel 4 BETALING

 

4.1 Betalingen aan Pro.PD dienen contant en zonder korting aan Pro.PD te geschieden. Koper is niet gerechtigd

tot opschorting van betalingsverplichtingen, tenzij de wet een dergelijk recht dwingend voorschrijft.

4.2 Koper is niet gerechtigd tot verrekening.

4.3 Tenzij anders overeengekomen dient aan Pro.PD te worden betaald vòòr levering of uiterlijk bij levering van

de goederen of diensten, dan wel in geval van facturering bij of na levering, binnen 8 of 30 dagen na

de factuurdatum.

4.4 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege

in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de

wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente

over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment

van voldoening van het volledige bedrag. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van

koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen,

beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper

onmiddellijk opeisbaar. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in

mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.5 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle

redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten

worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Belgische Orde van Advocaten in

incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 250,00. Indien verkoper hogere kosten heeft

gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De

eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

 

Artikel 5 LEVERING

 

5.1 Door Pro.PD opgegeven leveringsdata zijn bij benadering en missen contractuele betekenis. Pro.PD is niet

aansprakelijk jegens Koper wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet

plaatsvindt binnen vier weken daarna, is Koper gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij daarop

reeds betaald mocht hebben terug te vorderen. Deze annulering dient aangetekend te geschieden aan het adres van Pro.PD welk vermeld staat onderaan op de factuur.

5.2 Pro.PD heeft te allen tijde het recht in gedeelte te leveren.

5.3 Behoudens het bepaalde in artikel 5.4 zijn de goederen vanaf het moment dat de goederen het

bedrijfsterrein van Pro.PD, c.q. het centraal magazijn verlaten om aan Koper te worden afgeleverd,

geheel voor rekening en risico van Koper. Op hetzelfde moment worden de goederen geacht te zijn

geleverd met inachtneming van al het bepaalde in deze algemene voorwaarden en behoudens anders

overeengekomen.

 

Artikel 6 CONTROLEPLICHT

 

6.1 Wij leveren de goederen graag af bij uw Textieldrukkerij of Borduurbedrijf. Echter wij maken u er op

attent dat de goederen daar dan wel gecontroleerd moeten worden namens u op juiste levering, correcte

maten, kleuren en eventuele andere onregelmatigheden. Claims wegens incorrecte leveringen, verkeerde

kleuren of maten nadat de goederen bedrukt of geborduurd zijn zullen niet gehonoreerd worden. U dient

de goederen zelf of namens u te laten controleren. U heeft ook van ons een orderbevestiging in de e-mail

ontvangen direct nadat de order geplaatst is en deze dient u op juistheid te controleren. Dit daar een

menselijke fout altijd mogelijk is bij het verwerken van een order door u, uw medewerkers of door een

medewerker van ons. Verkeerd geleverde goederen kunnen we vervangen zolang ze niet uitgepakt zijn,

bedrukt of geborduurd zijn. Bewerkte goederen komen nimmer voor vervanging in aanmerking.

 

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 De eigendom van de verkochte zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Koper

nadat deze hetgeen hij ter zake van deze zaken aan Pro.PD verschuldigd is of zal worden, volledig heeft

voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Algemene Voorwaarden of

de overeenkomst verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten, alsmede eventuele ter zake

van de zaken verrichte of te verrichten werkzaamheden. Ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen, zal

allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Pro.PD op Koper mocht hebben ten aanzien van

welke Pro.PD in dit artikellid niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat

van Koper wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde renten en

kosten als bedoeld in artikel 4.4.

7.2 Voordat de eigendom van de zaken op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd de zaken aan derden

te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te

bezwaren. Koper is slechts gerechtigd de zaken, waarvan Pro.PD eigenaar is, aan derden te verkopen of

(af) te leveren, voor zover deze in het kader van Koper’s normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

Tot deze betaling zal Koper de goederen slechts bezitten als houder voor Pro.PD en zal hij de goederen

van andere goederen afgezonderd en aangeduid als in eigendom toebehorend aan Pro.PD, opslaan en

opgeslagen houden.

7.4 Pro.PD wordt eigenaar van alle goederen waarin de geleverde goederen worden verwerkt of die door of met

behulp van de geleverde goederen tot stand worden gebracht of worden gewijzigd.

7.5 Pro.PD behoudt zich het recht voor om elk goed waarvan de eigendom nog niet aan Koper is overgegaan

weer in bezit te nemen en Koper geeft hierbij voor dit doel een onherroepelijke volmacht aan Pro.PD en

haar vertegenwoordigers om alle bedrijfsterreinen te betreden. Dit recht zal voortbestaan ongeacht de

nietigverklaring of ontbinding om welke reden dan ook van de overeenkomst tussen Pro.PD en Koper.

 

Artikel 8 OVERMACHT

 

8.1 Leveringen mogen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of geannuleerd door Pro.PD indien de

productie, het vervoer en of de levering van de goederen of diensten voor Pro.PD wordt belemmerd,

vertraagd, onmogelijk gemaakt of oneconomisch gemaakt door feiten of omstandigheden die zich

buiten de invloedssfeer van Pro.PD voordoen, ongeacht of deze feiten en omstandigheden voorzien waren

of voorzien konden worden op het moment dat de order door Pro.PD werd geaccepteerd. Pro.PD is niet

aansprakelijk jegens Koper voor enig verlies of enige schade die Koper mogelijk zou lijden als gevolg van

een dergelijke opschorting of annulering.

 

Artikel 9 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 

9.1 Indien Pro.PD goederen levert die grotendeels door derden zijn gefabriceerd, kan Pro.PD geen verdergaande

garantie aan Koper verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen

dan de garantie die Pro.PD van haar leverancier heeft bekomen.

9.2 Koper zal de geleverde goederen direct en volledig inspecteren. Afwijkingen in het aantal verpakkingen en/of colli dienen direct aan Pro.PD te worden medegedeeld en ook direct aan de chauffeur van het vervoersbedrijf welke deze dient aan te tekenen op de vrachtbrief, de scanner VOORDAT de klant tekent voor ontvangst. Het niet goed tellen van de dozen en controleren op schade is geheel voor rekening en risico van de klant. Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakkingen en/of colli en gebreken die zich bij het openen van deze verpakkingen en/of colli openbaren of kunnen openbaren, dienen binnen twee werkdagen na de levering schriftelijk aan Pro.PD te worden gemeld per email op het adres info@plotterdeal.be Alsook aangetekend op het vestigings adres gekend op de factuur. Latere meldingen zullen worden afgewezen. Indien Koper niet conform de verplichtingen van dit artikellid handelt, vervalt ieder vorderingsrecht van Koper terzake.

9.3 Pro.PD is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder mede

begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs - of milieuschade.

9.4 De aansprakelijkheid van Pro.PD jegens Koper, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij

een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de desbetreffende

contractsom (exclusief BTW), of bij gebreke daarvan tot het bedrag dat Pro.PD van haar verzekeraar ter

zake ontvangt.

9.5 De aansprakelijkheidsbeperkingen in 8.3 en 8.4 blijven buiten toepassing indien de desbetreffende

schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Pro.PD of haar leidinggevend personeel.

9.6 Behoudens in geval van grove schuld op opzet van Pro.PD of haar leidinggevend personeel, zal Koper

Pro.PD vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding

van schade, kosten of interesten, verband houdende met de verkochte zaken en/of diensten, c.q.

voortvloeiende uit het gebruik van deze zaken en/of diensten.

 

Artikel 10 RETOURZENDINGEN

 

10.1 Bestellingen kunnen NIET geretourneerd worden. Alle orders zijn definitief. Op onze transacties geldt dan ook geen zogenoemd herroepingsrecht. Volgens de wet is er geen retourrecht van goederen op B2B transacties.

10.2 Aangeboden retourzendingen zonder akkoord en ongefrankeerde zendingen worden geweigerd en op uw kosten geretourneerd aan u. Bij retourzendingen die het gevolg zijn van door ons erkende kwaliteitsklachten dient het retournummer op de buitenzijde van de doos vermeld te zijn. Zendingen zonder dit nummer kunnen geweigerd worden en gaan retour op uw kosten. Ook dient de afzender vermeld te zijn op de doos aan de buitenzijde.

 

10.3 Indien de zending aangeboden wordt en door de ontvanger geweigerd wordt gaat de zending(en) retour naar ons Centraal Magazijn. In dat geval worden de verzendkosten van het retour sturen ook bij u in rekening gebracht. Factuur dient dan nog steeds ook door u betaald te worden. Weigeren van een order brengt dus alleen maar meer kosten voor u mee. 

 

10.4  Orders die geplaatst zijn in de webshop kunnen niet meer gewijzigd worden. Ook kunnen er geen producten meer aan toegevoegd worden. Dit om fouten in de order te voorkomen.

 

Artikel 11 ONTBINDING

 

11.1 Indien Koper nalaat al zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers sluit

of indien Koper onderworpen wordt aan maatregelen die volgens het daarop toepasselijk recht genomen

kunnen worden met betrekking tot schuldenaren die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen of als

Koper nalaat enige verplichting onder enig contract met Pro.PD te voldoen, is Pro.PD bevoegd, naar haar keuze:

- verzending van te leveren goederen en/of diensten uit te stellen en vervoer te onderbreken totdat betaling naar

haar uitsluitend en redelijk oordeel voldoende zeker is gesteld en/of al haar betalingen op te schorten en/of

- door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar overeenkomsten met Koper met terugwerkende

kracht te ontbinden, onverminderd haar andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook.

 

Artikel 12 UITOEFENING VAN OPSCHORTINGS-, ONTBINDINGS- EN VERNIETIGINGSRECHTEN DOOR Pro.PD

 

12.1 Indien Pro.PD op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend hadden moeten zijn in

alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings-, en/of vernietigings recht te kunnen

uitoefenen, is Pro.PD niet gehouden tot enige (schade)vergoeding aan Koper, en in ieder geval niet tot

betaling van wettelijke rente in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet

rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

 

Artikel 13 KENNISGEVINGEN

 

13.1 Elke kennisgeving die hierin is voorgeschreven wordt geacht te hebben plaats gehad wanneer deze

verzonden is per aangetekende brief, gericht aan de betrokken partij ter plaatse van haar voornaamste

vestiging of laatst bekende adres. Tevens staat deze tekst afgedrukt op iedere factuur welke iedere

klant ontvangt, als ook geeft de klant akkoord voor deze voorwaarden als hij een order in de webshop

plaatst.

 

Artikel 14 GESCHILLEN

 

14.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel op gedeeltelijk betrekking hebben,

is het Belgische Recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten

waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de daartoe

bevoegde Burgerlijke Rechter in Turnhout.